Văn bản
Quyết định Số: 1131/2008/QĐ - TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2008 15/10/2014

   THANH TRA CHÍNH PHỦ 

Số: 1131/2008/QĐ - TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

  

                   Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mẫu văn bản

trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

  

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ  Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1277/QĐ-TTNN ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Tổng Thanh tra Nhà nước.

 Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

   - Thủ tướng Chính phủ;

   - Văn phòng Chính phủ;

   - Như Điều 3;

   - Tổng thanh tra, các Phó Tổng thanh tra;

   - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp ;

   - Công báo;

   - Lưu VT, PC.

 

 

TỔNG THANH TRA

 

 

 

Trần Văn Truyền

 

 


Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

(1) …………….……….…          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) …………………..……                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           

Số:         /QĐ -  .….(3)                                        ………., ngày….tháng…..năm  .....…

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra...................................…(4).

  


………………………………………….......(5)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

         

Căn cứ …………………………………..……………………………………..(6);

Căn cứ …………………………………..……………………………………..(7);

Xét đề nghị của  …………………………………………………….………..(8),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra ……………………………..…………………….……………..

           ………………..…………………..………………………………………….. ..(9);

Thời hạn thanh tra là …. ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

            1.………..…….. ………..………………………………………....,Trưởng Đoàn;

            2. …………….…………………..………………..…, Phó trưởng Đoàn (nếu có);

            3. …………..……………….. ………………………..…………...…, thành viên;

            ………………………………………………………………..……………………

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ .................................................................(10)

Điều 4. Các ông (bà) …………………………(11), các ông (bà) có tên tại Điều 2                  và…............................(12) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                   …………………..…………(5)

   - ………(1);

   - Như  Điều 4;                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   - Lưu: .....

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có)

 (2)  Tên cơ quan ra quyết định. 

(3) Chữ viết tắt tên  cơ quan ban hành quyết định.

(4) Tên cuộc thanh tra

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(7) Chương trình kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo chương trình kế hoạch); tên văn bản chỉ đạo  hoặc quyết định của người có thẩm quyền (đối với cuộc thanh tra đột xuất)

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(9) Thanh tra về việc gì? Đối với cơ quan, đơn vị nào? (Ví dụ: Thanh tra về việc thực hiện Quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh A)

(10) Nêu các  nội dung cần thanh tra  kèm  theo niên độ thanh tra (nếu có)

(11) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc thanh tra.

(12) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng của cuộc thanh tra

 

 

Mẫu số: 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

(1)………….……….……               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)………………..………                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                          

 Số:         /QĐ- ..... (3)      

                                                                                    …….., ngày….tháng…..năm  .....…

 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời hạn thanh tra 


………………………………………… (4)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định số…/…/…. của………………(6)…………………………….

về……………………………………………………………………………………….(7)

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số.......ngày……/…./ ...….của…….…….…….……(6) về ..........................................(7).

Thời gian gia hạn là..…. ngày kể từ ngày…../…../……đến ngày......./…../…....

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra,….…………(8) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                      ……………………………(4)

Nơi nhận:                                                                    

   - Như Điều 2;                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   - Lưu: …..

 

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên đơn vị ra quyết định. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.

(4) Chức danh của người ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Các đơn vị có liên quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra.      

 

 

        

 


Mẫu số: 03 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

(1)…………….……….                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..…                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         

 

   Số:        /QĐ - …. (3)                                                ....…, ngày….tháng…..năm  .....…

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra 


………………………………………. (4)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số….. ngày…. tháng…. năm…. của ……………(4)  về……………………………………………………….(6);

Xét đề nghị…………..……………………………(7),

 

 

      QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cử ông (bà) …………………....(8), chức vụ ……. làm Trưởng đoàn thanh tra thay ông (bà)…………..……..…….(9), chức vụ…….. kể từ ngày…../…../…

Điều 2. ông (bà) …………….……………(9) có trách nhiệm bàn giao công việc cho………………….(8) trước ngày…./…./….

Điều 3. Các ông (bà) (8), (9), và (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 Nơi nhận:                                                                      ………………………….(4)                                                       

   - Như  Điều 3;  

   -  Lưu: …..                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  

 

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan  ra quyết định. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.  

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành Trưởng đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phụ trách công tác Tổ chức cán bộ.

(8) Họ tên của người được cử làm Trưởng đoàn thanh tra.

(9) Họ tên  của người thôi không làm Trưởng đoàn thanh tra.

(10) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

 

 

Mẫu số: 04 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

  

(1)…………….……….                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..…                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                          

    Số:        /QĐ - …. (3)                                                ....…, ngày….tháng…..năm  .....…

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi  thành viên Đoàn thanh tra 


………………………………………. (4)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số….. ngày…. tháng…. năm…. của ……………(6)  về……………………………………………………….(7);

Xét đề nghị của ……………………………….(8),

 

      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra......................(7)     kể từ ngày…../…../……...:

            1. Ông (bà)………………………………....……chức vụ ……….…………….;

            2. Ông (bà)…………………………………….. chức vụ ……………………….

Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra  kể từ ngày.…../…../……..

            1. Ông (bà) ………………………………………. chức vụ ……………………..;

            2. Ông (bà)…………………………………………chức vụ …………………...

            Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm  bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày…./…./….

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và (9) , (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:                                                                        ………………………….(4)                                                      

   - Như  Điều 3;  

    - Lưu: …..                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan  ra quyết định. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định. 

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7)  Tên cuộc thanh tra.

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức nămg tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(9) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(10) Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân  là đối tượng thanh tra.

 

 

Mẫu số: 05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

 


(1)……….………………..              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..…….                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         

     Số:        /QĐ - …. (3)                                    …....…, ngày…..tháng…..năm  .....…

 

 

       QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra

                                                     

         

          ………………………………………. (4)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số….. ngày…. tháng…. năm…. của ……………(6)  về……………………………………………………….(7);

Xét đề nghị của …………………..…………….(8),

 

 

 

      QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra..........(7)  kể từ ngày…../…../……...:

            1. Ông (bà)………………………………..………..chức vụ …………………….;

            2. Ông (bà)………………………………… ….…..chức vụ …………………….

Điều 2. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và (9), (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:                                                                                         ………………………….(4)                                                                    

   - Như  Điều 2;  

    - Lưu: ….                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  

 

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan  ra quyết định. 

(3)  Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định. 

(4) Chức danh của người ra quyết định bổ sung thành viên Đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7)  Tên cuộc thanh tra.

(8) Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(9) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(10) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân là  đối tượng thanh tra.

 

 

 

 

Mẫu số: 06 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

(1)………………………                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..….                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:          /QĐ - …. (3)                               ………, ngày….tháng…..năm  .....…

                                                                          

 

QUYẾT ĐỊNH

     Về việc tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại 

 


…….……………………………..(4)

 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

           Căn cứ Quyết định thanh tra số ….ngày…./…./…... của…………….............. (5)

về ......................................................................................... (6);

Xét đề nghị của………………………………..…..(7),

 

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ…………………………………………………………(8),  do……………………………….…………………………..……………….(9) thực hiện tại……………………………..……..…………………………..(10), kể từ…….giờ…... ngày....../....../.........cho đến khi có quyết định huỷ bỏ việc tạm đình chỉ này.

Điều 2. (9), (11) và (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   ……..…………………(4)

   - Như Điều 2;                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có )

   - Lưu: …., (2);

  

 

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2)  Tên cơ quan  ra quyết định.             

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định .

(4) Chức danh của người ra quyết định tạm đình chỉ.

(5).Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Trưởng đoàn thanh tra (trường hợp Trưởng đoàn thanh tra ra quyết định thì bỏ (7)).

(8) Việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(9). Tên đơn vị, cá nhân có việc làm  bị tạm đình chỉ

(10) Địa điểm diễn ra việc làm  bị tạm đình chỉ.

(11) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành quyết định tạm đình chỉ.

(12) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

 

 

Mẫu số: 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 

(1)...……….…………….

(2).....................................

   Số: ......../QĐ - ….. (3)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    ......, ngày ..... tháng ..... năm ......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc huỷ bỏ quyết định ……….(4) 

 


………………………………………….. (5)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

            Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

            Căn cứ Quyết định thanh tra số…..../QĐ-TTr ngày...tháng...năm...của ..........................................(6) về ...................................................................................(7).

Xét đề nghị của ……………………………….(8),

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số........ngày……..tháng…....năm ........của…….(9) về việc...............................(4) kể từ ngày….. tháng ….. năm. ...

 

Điều 2. (8), (10) và (11) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

           

                                                                                  ……………..………………….(5)

                                                                     (Ký , ghi rõ họ tên  và đóng dấu – nếu có)

Nơi nhận:

   - Như Điều 2;

   - Lưu: .....                 

 

                                                                             

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.

(4) Tên quyết định bị huỷ bỏ (quyết định niêm phong tài liệu và quyết định tạm đình chỉ vi

File đính kèm : Download