Tin tức - Sự Kiện
Thái Bình: Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 18/10/2014

6 tháng đầu năm 2014, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh Thái Bình đạt được kết quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hầu hết các cấp, các ngành duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 6 tháng đầu năm 2014, đã tiếp 3002 lượt người đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tăng 652 lượt người (27,7%) so với cùng kỳ năm 2013, không xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1.081 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 443 đơn so với cùng kỳ năm 2013. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân; tố cáo cán bộ cơ sở xã, thôn vi phạm về quản lý kinh tế, sử dụng đất đai và một số vấn đề về thực hiện chính sách xã hội. Nhìn chung, việc khiếu nại, tố cáo của công dân diễn ra theo quy định của pháp luật. 
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 97 đơn (34 đơn khiếu nại, 63 đơn tố cáo), đã giải quyết 76 đơn, đạt tỷ lệ 78,2%. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 35 đơn, đã giải quyết 24 đơn, đạt tỷ lệ 68,5%. Đơn kiến nghị, phản ánh các cấp, các ngành đã giải quyết 153 đơn, đạt tỷ lệ 85,4%. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát hiện sai phạm 393 triệu đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 8 cán bộ, đã xử lý kỷ luật 6 người (cảnh cáo 4, khiển trách 2).
Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Đang tiến hành 7 cuộc thanh tra. Đã kết luận 3 cuộc thanh tra, phát hiện và kiến nghị thu hồi sai phạm kinh tế 26.976 triệu đồng, xuất toán giảm giá trị quyết toán các công trình hạ tầng kỹ thuật 4.146 triệu đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua rà soát, đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các huyện, Thành phố phối hợp với Thanh tra tỉnh tập trung giải quyết 7 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo phương án thống nhất với Thanh tra Chính phủ, trong đó, có 2 vụ việc thực hiện có nhiều khó khăn, Thanh tra tỉnh đã báo cáo Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, đã giải quyết 9 vụ việc theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Tuy nhiên, ở một số đơn vị, có lúc, có việc công tác tiếp công dân chưa kết hợp tốt với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; số lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 443 đơn), một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân; đơn thư vượt cấp còn xảy ra.
6 tháng cuối năm 2014, các cấp, ngành tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ... Nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc và vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề nhạy cảm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ..../.

Chưa có dữ liệu!